krátky popis banneru
Polyuretánové lepidlo

• Na vnútorné aj vonkajšie použitie.
• Vytvrdnutie približne do 4 hodín.
• 100% vodotesné, pevnosť D4.
• Vynikajúca brúsiteľnosť.
• Bez rozpúšťadiel.


Je univerzálny, vhodný na drevo, plasty, tkaniny, kožu, gumu a keramiku, kameň, Corian a kov. Na vnútorné aj vonkajšie použitie. Vytvrdnutie približne do 4 hodín.

100% vodotesné, pevnosť D4. Vynikajúca brúsiteľnosť. Bez rozpúšťadiel. Titebond polyuretánové lepidlo je profesionálne vysokopevnostné vodotesné lepidlo špeciálne vyvinuté pre viacúčelové použitie. Okrem svojej vynikajúcej lepivosti dreva na drevo, má výborné vlastnosti pre lepenie kovu, keramiky, väčšiny plastov, Corianu, kameňa a ostatných poréznych alebo neporéznych materiálov. Titebond Polyuretán má vynikajúcu brúsiteľnosť. Je dvakrát tak silné ako tradičné polyuretánové lepidlá a poskytuje neprerušované nanesenie vrstvy pre presné použitie bez stekania a kvapkania. Titebond polyuretán nekrehne s dobou, nerozpína sa a nezmršťuje. Je ľahko brúsiteľné v suchom stave. Pre veľmi suché drevo, môže byť nevyhnutné, aby bol jeden povrch navlhčený pre podporu vytvrdnutia.

Pri práci s lepidlom odporúčame používať rukavice (sú súčasťou balenia). Pre aplikáciu lepidla môžete použiť silikónový štetec, ktorý ponúkame ako voliteľné príslušenstvo.
 
• Typ: Polyuretánové lepidlo obsahujúce izokyanát (je nutné sa vyvarovať kontaktu s pokožkou). Na prácu použite rukavice, ktoré sú súčasťou balenia.
• Použitie: Interiér a exteriér
• Doba otvorenia: max. 5 minút
• Celková montážna doba: 20 -25 minút
• Úplné zaschnutie: 4 hodiny
• Pracovná a skladovacia teplota : nad 10 °C
• Vhodné pre: drevo, drevotriesku, tkaniny, kože, kov, keramiku, plast, Corian, kameň a ostatné porézne alebo neporézne materiály
• Skupina namáhania: DIN EN 204 / D4 
Výstražné upozornenia:

H315   Dráždi kožu.
H317   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332   Škodlivý pri vdýchnutí.
H334   Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335   Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351   Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H373   Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia:
P101   Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102   Uchovávajte mimo dosahu detí.
P271   Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280   Noste ochranné rukavice.
P304+P340   PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P342+P311   Pri sťaženom dýchaní: Volajte lekára.
P405   Uchovávajte uzamknuté.
P501   Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Zoblečte postriekaný odev. Umyte postihnuté miesto veľkým množstvom pokiaľ možno vlažnej vody. Ak nedošlo k poraneniu pokožky, je vhodné použiť aj mydlo, mydlový roztok alebo šampón. Zaistite lekárske ošetrenie, ak pretrváva podráždenie pokožky.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Ihneď vyplachujte oči prúdom tečúcej vody, roztvorte viečka (aj násilím); ak má postihnutá osoba kontaktné šošovky, ihneď ich vyberte. Vyplachujte najmenej 10 minút. Zaistite lekárske, pokiaľ možno odborné, vyšetrenie.

(vyhradzujeme si právo meniť tieto popisy a špecifikácie bez predošlého upozornenia)